:: ภาพเคลื่อนไหว (Animation)::  

              การได้มา


  สร้างจากโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว

  Clip Art จากซีดีรอมต่าง ๆ

  คัดลอกจากอินเตอร์เน็ต

              โปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว


  Ulead GIF Animator เป็นโปรแกรมที่นำภาพ GIF มาแสดงผลต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ยังมี
Transition หลายแบบ สามารถบันทึกไฟล์เป็นชนิด SWF ได้ด้วย
  Swift 3D เป็นโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก
ผลงานที่ได้จาการสร้างด้วย
Swift 3D นั้นเป็นภาพประเภทเวคเตอร์แบบสามมิติ ทำให้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่จนเกินไป โดยการ Export เป็นไฟล์ชนิด SWF สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม Flash ได้อีก เพื่อให้ใส่คำสั่ง (Script) เพื่อควบคุม ภาพเคลื่อนไหวสามมิติได้อีกด้วย หรือจะใช้ประกอบกับงานด้านมัลติมีเดียในการนำเสนองาน อย่างเช่น การนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Authorware และ Director ได้อย่างกลมกลืน

  
Adobe ImageReady เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมากับโปรแกรม Photoshop โดยมีหน้าตา และเครื่องมือคล้ายคลึงกับใน Photoshop แต่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่องานกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บได้เช่นเดียวกับ Photoshop ด้วยคำสั่ง Save Optimized บวกกับความสามารถในการสร้าง Animation, Rollover, Image Map, และ Slice   สำหรับเว็บ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ทั้งแบบ Tweening และ Frame by Frame ได้

  Macromedia Flash เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดีย รวมทั้งเกม และแอปพลิเคชั่นชันที่มีการโต้ตอบกับผู้ชม โดยเน้นไปที่การใช้ภาพประเภทเวคเตอร์ จึงให้ผลงานที่มีคุณภาพสูงและข้อมูลมีขนาดเล็ก
  SWiSH เป็นโปรแกรมที่สร้างเคลื่อนไหว (Animation) ไปตามรูปแบบที่กำหนดด้วยวิธีการ ง่ายๆ สะดวกและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ร่วมกับ Marcromedia Flash ได้เป็นอย่างดีสามารถ Export เป็นไฟล์ชนิด HTML SWF AVI ได้
 ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย © 2003 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ