เงินประกันรายได้เกษตรกร 67 68 กับ ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 เป็นโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกรจากรัฐบาล ออกมาแจ้งความคืบหน้าแล้วว่า ประกันราคาข้าวจะจ่ายให้ใคร ใครได้บ้างและได้เท่าไร กับเงื่อนไขที่อนุมัติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ให้ชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ได้ทำการปลูกและผลิตข้าวในปี 2567/2567  ตามมติในที่ประชุมของคณะรัฐบาล โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆของโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนา มาให้ชาวเกษตรกรทราบ ดังนี้

เงื่อนไขต่าง ๆ ของเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 มีอะไรบ้าง

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 กับ เช็คเงินประกันราคาข้าว

ประกาศชดเชยส่วนต่างของประกันราคาข้าวและปริมาณข้าว โดยมีหลักเกณฑ์ให้แก่เกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถึง 6 มกราคม 2567 สำหรับข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ในงวดที่ 13 นั้น โดยเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • สำหรับข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9.802.09 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,244.65 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,292.32 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตพื้นที่ ตันละ 10,905.67 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,936.27 บาท

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 กับ เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนา

ประกาศเกี่ยวกับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาของเงินประกันรายได้เกษตรกร ที่จะจ่ายให้แก่เกษตรกร ในงวดที่ 13 ของเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • สำหรับข้าวเปลือกเหนียว จะชดเชยส่วนต่างให้ตันละ 2,197.91 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกเจ้า จะชดเชยส่วนต่างให้ตันละ 1,755.35 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ จะชดเชยส่วนต่างให้ตันละ 3,707.68 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตพื้นที่ จะชดเชยส่วนต่างให้ตันละ 3,094.33 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกหอมปทุมธานี จะชดเชยส่วนต่างให้ตันละ 1,755.35 บาท

โดยชาวเกษตรกรผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรในงวดที่ 13 นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว โดยระบุวันที่ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถึง 6 มกราคม 2567 เท่านั้น

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 กับ ช่องทางเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร

เปิดให้ประชาชนชาวเกษตรกรได้ตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าวและเงินประกันรายได้เกษตรกร ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยจะมีวิธีการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จะต้องใช้เลขบัตรประชาชนในการเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงินประกันรายได้เกษตรกรอย่างครบถ้วน และสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นของ ธ.ก.ส. A-MOBILE เพื่อตรวจสอบจำนวนผลของการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สรุปได้ว่า โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนา 2024 เป็นโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65ที่มีขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชาวนา เพื่อสร้างฐานความมั่นคงรายได้ให้กับชาวเกษตรกร โดยหลักๆแล้วมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มีมาเพื่อป้องกันในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของราคาข้าวไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุน เสริมสภาพคล่องให้กับกลไกทางการตลาดค้าข้าวให้ได้ทำงานเป็นปกติ จึงได้เกิดเป็นโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกรนี้ ขึ้นมาเพื่อชาวเกษตรกร